Tävlingar & Gamification

Case – Rockstar Competition

Uppdrag

Starkare teamwork

Utmaningen låg i att uppmuntra ett större engagemang i det dagliga arbetet, ett starkare teamwork samt att skapa en större insikt i varandras arbete, trots att alla medarbetare jobbade med olika individuella projekt.

Lösning

stärka samarbetet internt

Lösningen blev att visualisera hur det fortskridande arbetet, både individuellt och för teamet, matchade gentemot de uppsatta målen. Teamet införde även kontinuerliga uppföljningar med alla närvarande där belöningar, i huvudsak i form av uppmärksamhet och öppen feedback, gavs i takt med att målen uppnåddes.

Resultat

Ökat engagemang

Hela teamet uppgav att visualiseringen och den kontinuerliga uppföljningen med belöningar var starkt bidragande orsaker till både starkare gemenskap, effektivare arbete, högre engagemang på jobbet samt högre grad av måluppfyllnad.